मेरो पिता डाईमण्ड शमशेरकाको नामले मलाई चिन्दा मलाई गौरव लाग्छ : रघु शमशेर ,ज.ब.रा.,सुपुत्र (डाईमण्ड शमशेर)